Firme koje angažuju vanjske pružatelje usluga za suzbijanje štetočina sada na raspolaganju imaju koristan alat: novi standard EN 16636 specificira zahtjeve i kompetencije koje pružatelji DDD usluga moraju ispuniti i pokazati, te je stoga relevantan za, između ostalog, prehrambenu industriju, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, te sve ostale industrije koje često koriste DDD usluge.

Šta pokriva EN 16636?

Standard EN 16636 je namijenjen firmama za suzbijanje štetočina koje provode procjene, preventivne mjere, savjetodavne usluge i mjere suzbijanja u poljoprivrednim i prehrambenim poduzećima. S druge strane, primjena standarda EN 16636 nije predviđena u području komercijalne zaštite biljaka od strane pružatelja poljoprivrednih usluga.

Standard sadrži zahtjeve za tok procesa u poduzećima koja pružaju DDD usluge i zahtjeve za kompetencije odgovornih osoba ili osoba koje obavljaju bitne funkcije u firmi.

Stoga je standard važan i za vas kao kupca za suzbijanje štetočina.

Novi standard je vrijedan alat.

  • Standard opisuje standardizirane procedure za procjene, analize temeljnih uzroka, analize rizika, akcijske planove, upravljanje otpadom i izvještavanje, kojih se firme za suzbijanje štetočina moraju pridržavati
  • EN 16636 je usklađen sa općeprihvaćenim pravilima za suzbijanje štetočina u Njemačkoj i Europi. Surađujući sa pružateljima usluga koji rade prema specifikacijama novog standarda, možete dokazati da se suzbijanje štetočina provodi sa dužnom pažnjom. DDD usluge koja se ne obavljaju prema pravilima EN 16636 mogu se ocijeniti manjkavom u slučaju spora.
  • Standard propisuje zahtjeve za sastavljanje ugovora i na taj način stvara osnovu za usporedbu ponuda različitih pružatelja usluga.
  • Certifikacija u skladu sa EN 16636 dodatni je kriterij evaluacije pri odabiru odgovarajućeg pružatelja DDD usluga.
  • Integracija u sistem upravljanja kvalitetom: standardi kao što su IFS Food ili BRC Food zahtijevaju da održavate sistem kontrole štetočina kao dio vašeg sistema upravljanja kvalitetom. Ako vaš pružatelj DDD usluga posluje u skladu sa EN 16636, osigurano je da su zahtjevi za dokumentaciju uzeti u obzir.

Stoga je preporučljivo raditi sa pružateljima DDD usluga koji primjenjuju zahtjeve EN 16636 kao temelj svog svakodnevnog rada.

Certificirani pružatelji DDD usluga

Popis certificiranih pružatelja DDD usluga može se pronaći na početnoj stranici CEPA-e, saveza pojedinačnih nacionalnih udruga firmi za suzbijanje štetočina u Europi. Očekuje se da će prvi certifikacijski auditi biti provedeni u narednim sedmicama.

Certifikacijska tijela

Kao jedno od prvih certifikacijskih tijela, CEPA, europska krovna organizacija za firme za suzbijanje štetočina, je odobrila DQS za obavljanje certifikacijskih audita prema EN 16636.

Sa više od tri desetljeća iskustva u upravljanju kvalitetom, okolinom i higijenom, DQS je savršen partner za certifikacijske audite prema standardu EN 16636. Kontaktirajte nas kako biste saznali novosti u vezi sa EN 16636.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za eksterni audit izvještaja o održivosti. Njegove oblasti interesovanja uključuju upravljanje održivošću, održive nabavke i digitalizaciju audit pejzaža.

Loading...