U februaru 2021. Covid-19 (SARS-CoV-2) nastavlja da čvrsto drži svijet. Ne samo u privatnom svakodnevnom životu, već i, a posebno na radnom mjestu, rizik od infekcije je visok. Strogo pridržavanje pravila ponašanja i službenih propisa je glavna stvar u zaštiti sebe i drugih od bolesti. U poslovnom svijetu, međutim, jedna stvar je posebno važna: sposobnost kompanija da brzo i fleksibilno reaguju na promjenjive situacije - nove smjernice ISO/PAS 45005 mogu biti od velike pomoći u tom pogledu.

Loading...

Javno dostupan standard ISO/PAS 45005: Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu - Opće smjernice za siguran rad tokom pandemije COVID-19 objavljene su na engleskom jeziku u decembru 2020.

Standard pruža međunarodne smjernice za zdravlje i sigurnost na radu (OHS) koje imaju za cilj upravljanje efektima pandemije Corone na radnom mjestu. Dokument se u cijelosti može pogledati na web stranici ISO (Međunarodne organizacije za standardizaciju).

Smjernice za kompanije svih vrsta

ISO 45005 je zasnovan na BSI Smjernicama za siguran rad, koje su objavljene u maju 2020. Vodič sadrži 14 poglavlja i dva aneksa, A i B. Oni sadrže praktična razmatranja za one koji žele implementirati mjere COVID-19 u organizaciji.

Standard je izdat usred pandemije korone i posebno se poziva na nju. Bez obzira na to, pristup je prikladan za bilo koju sličnu vrstu zaraznog događaja i, kao rezultat toga, pomoći će organizacijama da se pripreme za takve događaje i nose se s njima na duži rok.

ISO 45005 ima efekta na nivou menadžmenta

Kompanije bilo koje industrije, vrste i veličine mogu implementirati smjernice za unaprijeđenje zdravstvene zaštite svojih zaposlenih, ali i drugih zainteresiranih strana, u vrijeme pandemije.

"Smjernice se bave pandemijskom situacijom u kompanijama na nivou menadžmenta: zasnovano na riziku i sa praktičnim smjernicama o mogućim akcijama."

Globalne smjernice jednako su korisne za one kompanije koje ponovo pokreću ili potpuno ponovo otvaraju poslovanje nakon zatvaranja vezanog za pandemiju.

Korisnici ISO standarda sistema upravljanja, a posebno međunarodnog standarda za sigurnost i zdravlje na radu (OHS), ISO 45001, mogu integrisati smjernice direktno u svoj sistem upravljanja putem PDCA ciklusa.

Poglavlja u ISO/PAS 45005

Numeracija poglavlja ISO 45005 vodiča ne odgovara zajedničkoj osnovnoj strukturi (HLS) standarda ISO sistema upravljanja, na primjer ISO 45001. Ipak, može se napraviti jasna dodjela.

PLAN - poglavlja 4 - 8: Planirajte šta je organizaciji potrebno za siguran rad.

4. Planiranje i procjena rizika
5. Suspeknti ili potvrđeni slučajevi COVID-19
6. Mentalno zdravlje i dobrobit
7. Inkluzija
8. Resursi

DO - poglavlja 9 do 12: Provedite planirane akcije.

9. Komunikacija
10. Higijena
11. Upotreba lične zaštitne opreme
12. Operacija/aktivnosti

PROVJERA - poglavlje 13: Provjerite da li mjere funkcionišu

13. Evaluacija performansi

POBOLJŠANJE - poglavlje 14: Identificirajte moguće slabosti i rješenja

14. Kontinuirano poboljšanje

ISO 45005 - Odlični benefiti za kompanije

Međunarodne smjernice se fokusiraju na pristup orijentisan na rizik i praksu:

 • Kompaktna prezentacija sa fokusom na pandemijske situacije
 • Procjena rizika povezanih sa pandemijama (posebno COVID-19)
 • Praktični vodič o tome kako se nositi s rizicima
 • Primjeri kako implementirati mjere
 • Uključivanje više lokacija
 • Smanjenje izostanaka zbog bolesti čak i za benignije infekcije
 • Podrška u pripremi planova odgovora u cilju promjene
 • Integracija smjernica u PDCA ciklus postojećeg sistema upravljanja OHS-om prema ISO 45001, ali i u druge sisteme upravljanja zasnovane na ISO standardima
 • Kontinuirano prilagođavanje promjenjivim situacijama

Aktivnosti Vlade na zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu - primjer iz Njemačke

Kada je riječ o zdravlju i sigurnosti na radu, njemačka savezna vlada ulaže velike napore da ažurira svoje propise i da ih brzo prilagodi razvoju pandemije Covida 19.

"Uredba o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu SARS-CoV-2" koju je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalnih pitanja (BMAS) u avugstu 2020. je nedavno dopunjena novom Uredbom o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (Corona ArbSchV) sa SARS-CoV-2. 21.01.2021. Sadrži, pored već postojećih, sada opšte poznatih zahtjeva, pooštrene mjere za osiguranje zdravstvene zaštite zaposlenih.

To uključuje, prije svega, sljedeću obavezu:

 • Ponuda rada od kuće
 • Strožija pravila o držanju distance
 • Strožija pravila o nošenju zaštite za usta/nos
 • Zahtjevi o maksimalnoj popunjenosti prostorija od strane osoblja
 • Obezbjeđivanje maski za lice od strane poslodavca

DQS - Ko smo mi

 

 • Prvo certifikacijsko tijelo za sisteme upravljanja i procese u Njemačkoj
 • Neutralan, nezavisan i objektivan
 • Akreditovan i odobren za više od 200 međunarodnih propisa i priznatih standarda
 • Svjetska mreža auditora sa industrijskim iskustvom, direktno sa nivoa menadžmenta
 • Međunarodno priznati certifikati

 

Šta možemo učiniti za vas u vrijeme Covid-19

Oslanjanje na eksternu ekspertizu je isproban i testiran alat: pogled izvana pomaže da se otkriju slabe tačke u svakodnevnim operacijama i da se dobije vrijedna podrška u identifikaciji rizika i implementaciji mjera. U vezi sa SARS-CoV-2 standardom zdravlja i sigurnosti na radu i ISO 45005, naši auditori procjenjuju da li vaša kompanija:

 • Poduzela potrebne mjere predostrožnosti
 • Uzela u obzir sve dokumentacijske aspekte i obaveze
 • Prepoznala rizike i provodi odgovarajuće mjere
 • Dokumentovala da li su mjere odgovarajuće prema procjeni rizika
 • Ima potencijal za poboljšanje
 • Ima rizike u lancu nabavke

Naša procjena se odvija na licu mjesta u jednom danu. Na kraju, vaša kompanija će dobiti izvještaj i certifikat.

NAPOMENA: Također pomno pratimo razvoj situacije oko širenja COVID-19 i stavljamo zdravlje naših zaposlenika, audita i kupaca u centar svih odluka. Odgovore na pitanja koja nam sve više stižu možete pronaći na našoj web stranici.

Napomena: ISO 45001 je zamjenio BS OHSAS 18001

30. septembra 2021. britanski standard OHSAS 18001, koji je relevantan za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu više od 20 godina, zamenjen je standardom ISO 45001.

Organizacije koje imaju certificiran sistem upravljanja generalno su upoznate sa procedurom zamjene i prelaznim periodima koje je odredio Međunarodni forum za akreditaciju (IAF). Kao i kod revizije ISO 9001 i ISO 14001, za prelazak je određen trogodišnji prelazni period. Prvobitno je planirano da se završi 11. marta 2021., ali ga je IAF produžio za šest mjeseci zbog pandemije Covida 19. Sada su svi certifikati prema BS OHSAS 18001 izgubili važnost. Stari standard je zamijenjen.

Autor
Altan Dayankac

DQS proizvodni menadžer i expert za brojne teme održivosti, klime, okoline i zaštite na radu. Altan Dayankac svoju stručnost doprinosi i kao autor i prezenter u komisijama za zaštitu okoline i zdravlja i sigurnosti na radu, kao i na brojnim stručnim događajima.

Loading...