Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

Сертификация на системи за управление

Международните стандарти като ISO 9001 (управление на качеството) или ISO 14001 (управление на околната среда), както и други набори от правила, налагат изисквания към проектирането на съответните системи за управление в организациите. При сертифициране на системата независим и упълномощен орган - сертифицираща компания - проверява дали тези изисквания са изпълнени.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Процедура за оценяване на съответствието на медицинските изделия

Сертификатите за съответствие доказват, че са изпълнени определени изисквания, например тези на даден стандарт. В ръководството за одит на системи за управление ISO 19011 става въпрос за "обективни доказателства", които са "данни, [които] потвърждават съществуването или истинността на нещо".

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Сертификация СЕ за медицински изделия

CE сертификацията на медицински изделия от DQS MED ви дава възможност да се възползвате от неизследвания потенциал на развитите пазари, като осигурите необходимите изследвания и продукти, които отговарят на нормативните изисквания. Освен това намалявате рисковете и задълженията за отговорност на избраните от Вас пазари.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Проверка за валидност на сертификат

Искате да проверите валидността на сертификат на DQS?